Regulamin

 • Rezerwacje

  • Aby dokonać rezerwacji, należy podać termin pobytu, ilość osób mających przebywać w apartamencie oraz dane kontaktowe drogą mailową bądź telefoniczną.
  • W celu potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości  30%  należnej kwoty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez  Właściciela w terminie 5 dni  roboczych od dnia  dokonania rezerwacji. Pozostałą kwotę należy uregulować  w terminie do 14 dni przed przyjazdem bądź indywidualnie uzgodnić inny termin wpłaty.
  • Kwota zadatku i numer rachunku bankowego zostaną podane drogą mailową.
  • Po zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela, rezerwację uznaje się za dokonaną. W przypadku braku płatności w wyżej wymienionym  terminie  rezerwację uznaje się za nieważną.
  • W celu potwierdzenia rezerwacji skontaktujemy się z Państwem drogą mailową bądź telefoniczną.
  • W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.

 • Opłaty

  • W dniu przyjazdu prosimy Państwa o dopełnienie obowiązków meldunkowych oraz uregulowania płatności.
  • W dniu przyjazdu Gość zobowiązany jest do wpłacenia kaucji 150 zł ) zabezpieczającej naprawienie ewentualnych szkód powstałych z winy Gościa lub odwiedzających go osób. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu, jeżeli nie wystąpią podstawy do potrącenia jej częściowo bądź w całości (jeżeli Gość pozostawił apartament w stanie innym niż go zastał). W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien niezwłocznie zawiadomić Właściciela obiektu.
  • Opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu.
  • W przypadku całkowitej rezygnacji lub skróceniu czasu pobytu z przyczyn nieleżących po stronie Właściciela, nie przysługuje zwrot kosztów.

 • Doba hotelowa

  • Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się o godzinie 15 a kończy o godzinie 10 dnia następnego.
  • Zakwaterowanie i wykwaterowanie w innym czasie wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Właścicielem obiektu.

 • Pobyt

  • Liczba osób, mających zamieszkać w obiektach jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji 
  • W momencie, gdy otrzymują od nas Państwo  klucz do apartamentu, stajecie się gospodarzami tego lokalu. Prosimy o zachowanie porządku i czystości.
  • Po otrzymaniu kluczy prosimy o zamykanie za sobą drzwi wejściowych,  jak również okien przy każdorazowym opuszczaniu lokalu.
  • Zabrania się przekazania zwalnianego apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona należna opłata za pobyt.
  • Ze względu na komfort Państwa oraz naszych przyszłych Gości, w lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie papierosów jest dopuszczalne jedynie na tarasie. Prosimy również o niesporządzanie potraw rybnych wewnątrz apartamentu.
  • Naruszenie powyższego punktu (zakaz palenia tytoniu i przyrządzanie potraw rybnych) może grozić utratą wpłaconej kaucji.
  • Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22 do 8.
  • Nie przyjmujemy zwierząt.
  • Prosimy o poinformowanie Właściciela obiektu najpóźniej dwie godziny wcześniej o planowanym terminie opuszczenia apartamentu i oddania kluczy.
  • W przypadku zgubienia kluczy, koszt dorobienia kompletu wynosi 25 zł.

 • Właściciel

  • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz rzeczy wartościowych w tym pieniędzy, pozostawionych przez Gościa w apartamencie.
  • Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu obiektu oraz innych osób przebywających na terenie obiektu lub w inny sposób zakłócił spokój Gości.
  • Właściciel ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, jak również do zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
  • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Właściciel przechowa te przedmioty przez okres 2 miesięcy.
  • Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać Właścicielowi obiektu. 

Przejdź do góry strony